A well-driven young mind offering I.T. solutions

Vincent Mataga, a recent graduate from the Richfield Graduate Institute of Technology has stopped at nothing to become his own boss. With a Diploma in Information and Technology (I.T.) he currently runs and owns his company called Codebytes Creatives at just 25 years old. His business services include web design...

Continue reading

Qotha Mbokodo!!! INkosazane UMkabayi kaJama

Osomlando abaningi banomkhuba wokungayigqamisi indima eyadlalwa abantu besifazane emlandweni eyahlukene yakithi e-Afrika. Nathi sigcina sesibabona njengabantu abantekenteke. Iqiniso ukuthi izwe lisabusa, kusadliwa ngoludala, zingakafiki izimfundisoze, sasihlonishwa isithunzi somuntu wesibhude (wesifazane). Phela yibona ababehola imindeni, imiphakathi kanye nezizwe, kodwa bengemumva okanye benganakekile. Kwashintsha konke lokhu ekuzalweni kweNkosazane yakwaZulu eyayizalwa indoda eyabe...

Continue reading