Black writer, yellow content!

Very few black writers and public speakers will be esteemed by the non-black society in the corporate space. This is simply because most colonial master generations do not (’till this day) have respect for their colonies. Anyway, why would they listen to you if all you can tell them is...

Continue reading

Uqhamukaphi umlando wenzilo, futhi kungani igqokwa abesifazane kuphela?

Ezwenikazi lakithi i-Afrika ukudlula komuntu emhlabeni kuyinto ehlonishwa kakhulu. Izihlobo, umphakathi, kanye nabangani bayaye bahamba beyovela emndenini walowo oshonile, ngenhloso yokuwu duduza nokuwu khalisa ngenkathi ugubezelwe ifu elimnyama. Uma umufi esefihliwe, umndeni osuke usemanzini amnyama uyaye ugqoke izimpahla ezimnyama ezikhombisa ukuthi uzilile. Lezi zimpahla zibizwa ngokuthi inzilo. Mhlawumbe uke uzibuze ukuthi...

Continue reading

Isithembu siyingxenye yesikompilo lethu thina ma-Afrika

Ngiyazi ukuthi ngiyinyathela emsileni uma ngikhuluma ngokuthatha isithembu ngoba lesi ishloko esibucayi kakhulu, kodwa njengensizwa eyazalelwa yaphinda yakhulela kusona isthembu, lesi sihloko ngisithanda kakhulu. Ngikholelwa ukuthi isithembu siyingxenye yesiko lethu thina ma-Africa okumele siyithathe siyiqhakambise nasempilweni yesimanje ngoba asikho esinye isizwe esilenza kangcono leli siko ngaphandle kwethu thina ndlemnyama. Cishe...

Continue reading