Asilungiseni udaba lwenhlawulo kuqala

Sekukaningi ngizwa, futhi ngibona loludaba ludingidwa ezindaweni ezahluka hlukene, ngisho nasezinkundleni zokuxhumana imbala. Uzokhumbula ngonyaka ka 2016 kwabakhona isigameko lapho khona umculi wakuleli we Hip Hop u-AKA evutha engabaselwe ku Twitter ngodaba lokuhlawula ingane yakhe uKairo Forbes. Loludaba lwenhlawulo luthanda ukudida abaningi ngenxa yokuthi lusingathwa ngezindlela ezingafani ezindaweni nasemindenini eyahlukene,...

Continue reading

Mandela, his legacy and the black millennial

The 18th of July marks what many South Africans consider a day to celebrate former state president, Dr Nelson Rolihlahla Mandela and his long-lasting legacy. Mandela Day, as it is known, is a day where South Africans are meant to (according to the Mandela Day website) “celebrate Madiba’s legacy in...

Continue reading

Black writer, yellow content!

Very few black writers and public speakers will be esteemed by the non-black society in the corporate space. This is simply because most colonial master generations do not (’till this day) have respect for their colonies. Anyway, why would they listen to you if all you can tell them is...

Continue reading

Uqhamukaphi umlando wenzilo, futhi kungani igqokwa abesifazane kuphela?

Ezwenikazi lakithi i-Afrika ukudlula komuntu emhlabeni kuyinto ehlonishwa kakhulu. Izihlobo, umphakathi, kanye nabangani bayaye bahamba beyovela emndenini walowo oshonile, ngenhloso yokuwu duduza nokuwu khalisa ngenkathi ugubezelwe ifu elimnyama. Uma umufi esefihliwe, umndeni osuke usemanzini amnyama uyaye ugqoke izimpahla ezimnyama ezikhombisa ukuthi uzilile. Lezi zimpahla zibizwa ngokuthi inzilo. Mhlawumbe uke uzibuze ukuthi...

Continue reading