No comments yet

Qotha Mbokodo!!! INkosazane UMkabayi kaJama

Osomlando abaningi banomkhuba wokungayigqamisi indima eyadlalwa abantu besifazane emlandweni eyahlukene yakithi e-Afrika. Nathi sigcina sesibabona njengabantu abantekenteke.

Iqiniso ukuthi izwe lisabusa, kusadliwa ngoludala, zingakafiki izimfundisoze, sasihlonishwa isithunzi somuntu wesibhude (wesifazane). Phela yibona ababehola imindeni, imiphakathi kanye nezizwe, kodwa bengemumva okanye benganakekile.

Kwashintsha konke lokhu ekuzalweni kweNkosazane yakwaZulu eyayizalwa indoda eyabe isilahle ithawula ekuzaleni indlalifa, njengoba isinye sayo sasibusiswe ngamakhosazane wodwa. UJama kaNdaba kaMageba, owayehola isizwe sakwaZulu ngaleso sikhathi, wayethi uzele enye inkosazane nje njengenjwayelo mhla kufika uMkabayi emhlabeni (owafika kanye newele lakhe uMmama) kanti akazi ukuthi kufike imbokodo yohlobo olungajwayelekile; imbokodo ezobumba iphinde ihole phambili umndeni, umphakathi kanye nesizwe kubonakale!

INkosazane uMkabayi wakweqa konke okwakulindeleke entombazaneni ekhulayo ngalezo zikhathi. Wakhula ngendlela ehlukile eningini, enobuhlakani obuyisimanga ukwedlula ontanga yakhe. Wayeyintombazane eqinile, ezimukile ngokwesiqu. Kuthiwa wayengeyeki kalula. Noma esengena ebuntombini izinsizwa zazingamzeli ngobuso.

Yize wayeyinkosazane yesizwe esincane kodwa wayenawo amaphupho ngesizwe sikayise, kangangoba waze wafunela uyise intombi yakwaSibiya eLangeni, uMthaniya, nokunguyena owazala indlalifa eyayizohola ubukhosi bakwaZulu. INkosi uJama waqamba indlalifa yakhe ngokuthi uSenzangakhona, ebonga ezinganeni zakhe ukuthi ngempela “zenzengakhona zamtholela unina wesizwe”.

Yize kungekho okutheni okubhaliwe ngaleli qhawekazi, kodwa abahlaziyi mlando baveza ukuthi akazange aqome njengezinye izintombi. Emva kokukhothama kwenkosi uJama kwenzeka into eyayingajwayelekile. UMkabayi uyena owabamba isikhundla sobukhosi kusaqiniswa ukhakhayi kumnewabo uSenzangakhona. Kwaqala lapho ke ukunakeka kwesizwe sakwaZulu esabe sisincane, singenazo izizwana ezikhuleka kuso.

Asigeqi magula futhi asilandi mlando, kodwa siveza isithombe sokuthi isizwe samaZulu esihlonishwa umhlaba wonke saqiniswa iyona iNdlovukazi uMkabayi kaJama. Ngisho iLembe eleqa amanye amaLembe lalikhuleka esigodlweni sayo iNkosazane ngaphambi kokuthatha izinqumo ngesizwe.

Sisekhona isikhala sobuholi babantu besifazane esizweni sakithi, futhi kukhulu abangakufunda empilweni nasezikhathini zeNkosazane uMkabayi. Yize kunenkolelo yokuthi isikompilo livuna amadoda nabesilisa, kodwa abesifazane banamandla amaningi okuhola nokuqondisa izinto. Qotha Mbokodo! Sonke isizwe sibheke kuwena.

IZIBONGO ZIKAMKABAYI

USoqili!
Iqili lakwaHoshoza
Elidl’umuntu limyenga ngendaba;
Lidl’uBhedu ngasezinyangeni,
Ladl’uMkhongoyiyana ngasemaNgadini,
Ladl’ uBheje ngasezanuseni.
UBhuku lukaMenzi,
Olubamb’abantu lwabenela;
Ngibone ngoNohela kaMlilo, umlil’ ovuth’intaba zonke,
Ngoba lumbambe wanyamalala.
Inkom’ekhal’ eSangoyana,
Yakhal’ umlomo wayo wabhoboz’izulu,
Iye yezwiwa nguGwabalanda
Ezalwa nguNdaba wakwaKhumalo.
Intomb’ ethombe yom’umlomo.
Zaze zayihlab’imithanti zawonina.
UMthobela-bantu izinyoni,
Bayazibamba usezibuka ngamehlo.
UVula-bangene-ngawo-wonk’amasango,
Abanikazimuzi bangene ngezintuba.
UMcindela kaNobiya,
UMhlathuz’ uzawugcwal’ emini.
Imbibakazan’ eyaqamb imigqa kwaMalandela,
Yathi ngabakwaMalandela,
Ithi yikhona bezoqananaza ngazo zonk’izindlela.

Maqhawe Ngubane

Post a comment