Qotha Mbokodo!!! INkosazane UMkabayi kaJama

Osomlando abaningi banomkhuba wokungayigqamisi indima eyadlalwa abantu besifazane emlandweni eyahlukene yakithi e-Afrika. Nathi sigcina sesibabona njengabantu abantekenteke. Iqiniso ukuthi izwe lisabusa, kusadliwa ngoludala, zingakafiki izimfundisoze, sasihlonishwa isithunzi somuntu wesibhude (wesifazane). Phela yibona ababehola imindeni, imiphakathi kanye nezizwe, kodwa bengemumva okanye benganakekile. Kwashintsha konke lokhu ekuzalweni kweNkosazane yakwaZulu eyayizalwa indoda eyabe...

Continue reading

In search of lost souls

In search of lost souls who have diluted the pure love of our immortal ancestors. The carrying vessel of the richest knowledge of old We have forgotten who we are And our souls we’ve sold In search of lost souls whose soles move in a different direction The night we...

Continue reading

The legacy of a blank promise

The legacy of a blank promise And on that day he said “Let There Be Minions” Pill-shaped to be the panacea of the nation AMANDLA AWETHU! they said That was the CODE, S.A. The legacy of a blank promise A promise to remove these shackles that bide our feet A...

Continue reading

Past June 16

I remember when the world stood on its axis and the tribal drums pronounced the birth of an African child I remember when life nurtured my senses and wrapped my innocence inside the quiet warmth of childhood blankets I remember when we learnt to scribbled our dreams into the Mud...

Continue reading

A saint and a sinner

He was known as Sokhulu A leader of the infamous Sokhulu and Partners From the streets of Zone 14 She? She was Montana The queen of Rockville And these are their home affairs On a journey of love, Back when isibaya sikababa sasiphelele She knew no other man A wallflower,...

Continue reading

They used many ways to silence us

A tyre around his neck, just to silence him It was not a Good Year, 1976 They used many ways to silence us Inside of me is this burning desire to lift your spirit And tell you “THE END!” But things escalated from there 176 bodies found dead Kanti senzeni...

Continue reading