Looking for student interns

Our Online News department is expanding!! As a newly established Multimedia Organisation, we have decided to recruit students who are determined to build their résumé and set themselves apart in terms of strengthening their academic portfolios and increasing the prospects of finding permanent employment in the mainstream field of journalism. Final...

Continue reading

Isithembu siyingxenye yesikompilo lethu thina ma-Afrika

Ngiyazi ukuthi ngiyinyathela emsileni uma ngikhuluma ngokuthatha isithembu ngoba lesi ishloko esibucayi kakhulu, kodwa njengensizwa eyazalelwa yaphinda yakhulela kusona isthembu, lesi sihloko ngisithanda kakhulu. Ngikholelwa ukuthi isithembu siyingxenye yesiko lethu thina ma-Africa okumele siyithathe siyiqhakambise nasempilweni yesimanje ngoba asikho esinye isizwe esilenza kangcono leli siko ngaphandle kwethu thina ndlemnyama. Cishe...

Continue reading