64

Umlando wakwa Ngcobo

UVumezitha wazala amadodana amaningi, kodwa agqama kakhulu kwaba nguNgcobo kanye noMkheshana. Izibongo ezithinte oNgcobo zivela kulaba bantu ababili, abangamadodana kaVumezitha.

Abantu bakwaNgcobo bangaMalala Nguni bavela eNyakatho nezwe. Abantu bakwaNgcobo sibathola benendlunkulu, iqadi kanye nekhohlwa kuqhubeke njalo. Kuthiwa umuntu wokuqala owaba yinzalabantu, simthola akhe umuzi wakhe eduze komfula uThukela, ezansi nalo.

Igama lakhe kuthiwa nguVumezitha indodana kaMthebe . kuthiwa uVumezitha ozala uNgcobo noShangase (umkheshana) wayevela ebantwini bakatembe kamaphutha eMozambique budebuduze neminyaka yo 1500.

Yibona lababantu abasusa uDlamini wesithathu inkosi yamaswazi ngasedelagoa bay, lapho besahlala khona kuze kube manje. elinye lamadolobha abo libizwa ngokuthi kusemaputo, leligama lisuselwa kuleli elithi Maphutha, ngabelungu laba ababehluleka ukulibiza. Njengoba sesikhulumile ngamadodana amabili kaVumezitha okungu Ngcobo inkosana kanye no Mkheshana umfowabo.

Umlando uveza ukuthi uNgcobo ubekhonze kakhulu abantu besifazane besekuthi uMkheshane yena ekhonze ukuzingela izinyamazane. umkheshana yena owagcina esezala abantu bakwaShangase kodwake asiqondile ukuhlaziya abantu bakwaShangase sibheke uNgcobo phaqa.ake sibheke uNgcobo kemanje njengoba sishilo ukuthi uNgcobo ubekhonze abantu besifazane yenake waganwa ke ngamakhosikazi ahlukahlukene inkosana yakhe kwaba nguDingile).

Amadodana kaDingile aba ngamakhosana ezindlu zawo ake siqale sizwe ngenkosana yakhe uDingile ayizala endlunkulu ogama layo kwabe kunguNyuswa yena ke ufana njengenkosana jikelele yesizwe sonke sakwa Ngcobo ulanywa uZonca.bese kuthi ekhohlwa azale uGasela(fuze) noXhonxo bese kuthi eQadini azale uNgothama kanye noTshezi.

amaNyuswa

Njengoba ngichazile ngenhla Lena yindlu enkulu yakwaNgcobo. Ibuye Yaziwa ngokuthi yiNkumbemfece. Abantu bakwaNyuswa kuthiwa babakhe eduze komfula obizwa ngokuthi iMamba, ongumngenela woThukela . Indlu yakwaNyuswa isukela kuVumezitha uqobo, ozale uNgcobo kanye nomnawakhe uMkheshane. UNgcobo yena uzale uDingile noGasela endlunkulu , uDingile uzale amadodana amabili, oNyuswa kanye noZonca. UNyuswa yena uzale uYemesi, kwathi uZonca yena wazala uMaguya.

Kuthiwa uYemesi katholanga indlalifa, kwase kuthi uMaguya ozalwa umfowabo kaNyuswa uZonca wangena umkaYemesi ukuze amzalele indlalifa. Nempela wazala uMbhele, yena wazala uMapholoba wodumo lwakwaNgcobo. UMapholoba uzale amadodana amane uMiswayo (inkosana), uSihayo ( olama inkosana), noMavela (emzala ekhohlwa) kanye noMgabi. Lawa kwakungamadodana kaMapholoba,ngezindlu zawo. uSihayo kaMapholoba wazala uDubuyana umuzi kaSihayo kwakusenkumbeni, wayesebuthweni uNoqiki. Ngemva kokushona kukaMapholoba kwakufanele kubuse indodana yakhe uMiswayo.

Kodwa lokhu kakwenzekanga ngoba nayo yasheshe yashona. lokhu kwavusa umbango phakathi kukaSihayo noMgabi, babubanga ubukhosi, kuthiwa lokhu kwathi kungafika ezindlebeni zikaShaka kwamcasula kakhulu weza nenja wabaklelisa imigqa emibili abantu bakwangcobo wayeseyihambisa phakathi kwabo inja leyo. Yabanuka inja ngamunye ngamunye yathi ingafika kusihayo yatshikizisa umsila yahlala phansi. wayesethi ushaka "pho nisafunani? nayo inkosi yenu!" usihayo wathi eseyinkosi yabakwaNgcobo amanyuswa wayelokhu ethumela isipho sikagwayi kushaka. kwathi ngoba uMgabi engabutholanga ubukhosi wayesetshela ushaka amanga okuthi logwayi usihayo uthakatha ngawo uShaka. Nempela wakukholwa lokhu uShaka wayesemhlasela uSihayo wambulala.

Kwathi ngoba amaNyuswa engasenayo inkosi aya endodaneni kasihayo udubuyana owayakhe ngakuZihlandlo mkhize ukuba ababuse. yilapho baphazamiseka khona ngesikhathi sekubusa udingane eseketula uzihlandlo. basuka lapho baya emhlathuzana, kwathi sebebuswa nguMqedi kaDeliweyo uSomtsewu (Sir Theophelus Sherpstone) wabasusa wabayisa phakathi komfula iMona neziongo zase Noodsberg. UDubuyana kaSihayo wazala Deliweyo, Xhegwana noGobosi. uDubuyana wanikwa indawo enatali ngusomtsewu. uGobosi yena walwa nabakwaHlophe (umbango) ngo-1906 ngoba ethi bangamambuka ngenkathi yempi kaBhambatha yamakhanda . Wayesephucwa ubukhosi bakhe banikwa uXhegwana umfowabo.

UDeliweyo kaDubuyana wazala uMqedisi. uDeliweyo wayehlala ozwathini ngase-Verulam. Yena nendodana yakhe uMqedi babekhona empini kaBhambatha. UMqedi kaDeliweyo wabekwa nguSomtsewu phakathi komfula iMona neziqongo zaseNoodsberg khona bude buduze ne Ndwedwe. UMqedi waboshwa ngokuphatheka kwakhe empini kaBhambatha kwabekwa ubaba wakhe omdala uXhegwana ebukhosini bakwangcobo.

Manje ake sizwe ngoMgabhi lowaya owabulalisa umfowabo ngoShaka

UMgabhi wazala uNcume yena wazala uMshiywa kanye no Mkhwantshi. Mshiwa wazala uMgudwa owazala uMhlabunzima. bese kuthi Mkhwantshi yena wazal uMnhlonhlo.

Emva kokuthi uShaka abulale uSihayo, uMgabi wasuka nabantu bakhe bayokwakha ngasemfuleni uMlazi, lapho bafika bathi ukuhlala isikhashana besafuna indawo yokuhlala. Bagcina sebehlala endaweni ebizwa namhlanje ngokuthi yi-valley of a thousand hills lapho bafika babuswa khona nguNcume ngoba uMgabhi wayesekhotheme. UKholo lwafika ngesikhathi kubusa yena uNcume lufika noMark Ngcobo kanye noSalmon Mtshali ababevela ePakose (New Germany) ePinetown eBerlin Lutheran missionary.

UNcume akaluthandanga ukholo ngoba lwaluyekisa abantu amasiko abo futhi lufundisa nabantu ukuthi bathenge izindawo zamakhosi ebelungwini okwakwenza ukuthi abelungu bephuce amakhosi izindawo zawo. no Mshiwa owabusa emva kuka Ncume wayefana noyise engaluthandi ukholo. Emva kokushona kukaNcume usomtsewu wayisa uMshiywa eHarding ukuba ayobusa khona njengamanje abakwaNgcobo batholakala khona lapho ezingolweni eMzimkhulu. Labo abasalayo babuswa ngu Mkhwantshi . emva kokushona kukaMkhwantshi indawo yakhe yabuswa yizinduna ezaziphethwe yinzalo kamkhwantshi. induna yokuqala bekungu Mbhanana Dladla okwathi ngokushona kwakhe kwaba nguzinti Nzama induna. ngesikhathi sakhe uFrance Hlongwa wakha isonto kulendawo kwase kufika uPosselt Weberlin Missionary Society owayengumfundisi wokuqala omhlophe kulendawo.

Umuntu owabhebhethekisa kakhulu ukholo kulendawo nokho nguwilliam Phewa. kwathi kungashona uzinti Nzama kwase kuba ngugeorge phewa induna. kungalesisikhathi lapho lendawo yehlukaniswa kabili, eyodwa ingxenye kwathiwa yi-camperdown (mkhambathini) kwase kuthi enye kwathiwa yi-pinetown. induna ugeorge phewa wazala ucharles phewa owaba yi-roman catholic. wenza ukuba kube lula ukuthi amaroma akhe isonto kulendawo kwaphela nokuthi amaroma ayosonta emariannhill. uSebastian ndlovu nguyena owaphatha lelisonto.

Amaroma aguqula abantu abaningi kunezinye izinkolo kangangoba ngo-1957 abelinganiselwa ku-569 amaroma kwathi amaluthela wona ayefike kuqala aba ngu-204 kuphela. Emlandweni abakwaNgcobo bangabanye babantu bokuqala abalandela inkolo ngakhoke ukukholwa kwabantu bakwaNgcobo ngalendlela kwenza ukuba babongelwe ngokuthi: uNgcobo ozandla zimhlophe sengath'uzopheny'isahluko nangokuthi "banamashiy'amhl'engathi azoshumayela."

uMavela kaMapholoba yena wazala uMkhalelwa noSinqila. UMkhalelwa wazala uDikwayo owazala uSotobe

UKWEHLUKANA KWAMA-NYUSWA

AmaNyuswa kaMgabi agcine esesabalele aze afika afika ngaseMzimkhulu, sebephethwe yindodana kaNcume uMshiywa. Iyona ebusa lamaNyuswa aseZingolweni.

Kwathi enye indodana kaNqume enguMkwantshi yona yasala endaweni esibizwa ngokuthi kuseMkhambathini (Camperdown) kanye babakwaBhota (Bothas Hill). Ehlukana kanjalo-ke amaNyuswa, kodwa ebevela ndawonye. Umuzi omkhu lapho kuzalwa khona uSihayo kwathiwa kuseNkumbini. Ngalokho uSihayo wazibiza ngeNkumbemfece. Ukwehlukanisa uNyuswa kaSihayo nakaMgabhi.

AMAFUZE

Laba baziwa ngokuthi abasekhohlwa. uGasela kaNgcobo lona ke kwakungumfowabo kaDingile bobabili bezalwa uNcobo uGasela wazala uNombika noXonxo. uNombika wazala uNdaba owazala uMashiza owazala uMavela owazala uBhofungana owazala uMafongosi owazala uSiphandla owazala uMboza Uxonxo wazala abakwafuze.

UGasela washona ekhonze uXonxo kakhulu kunoNombika, lokhu kwenza ukuba uXonxo abesethanda ubukhosi bukaNombika. kwase kudaleka ingxabano eyenza ukuba uXonxo eqe uthukela ayokhonza kumadunge (abakwachiliza) emvoti ngasemgungundlovana (greytown) Kukule ndawo lapho uXhonxo azalela khona indodana yakhe uSanimuse yena wazala uMdunane, kanti yena wazala uDindi , yena wazala uSokebi,yena wazala uDlomo, yena wazala uSokebi ozale uMahawule, yena ozale amadodana amane oMavuso, Gewuka, Gintwa kanye noMadlenya.

UMadlenya uzale uHhemuhhemu, okunguyena owasuka wayokwakha eMgungundlovu (Elandskop), emva kokunyakaziswa kakhulu yiLembe. UHhemuhhemu uzale uLangalakhe. Inzalo eningi kaNombika yaziwa ngokuthi abakwaNgongoma.

UMafongosi kaBhofungane wajunywa wabulawa yibutho likazulu, abantu bakhe base beyokhonza kudube wakwaNgcobo emaqadini. uMboza kaSiphandla abelungu bambeka endwedwe ngasemfuleni umsunduze.kuthiwa kuke kwabakhona isikhathi lapho inkosi yakwangcobo yabeka usuku okwakuzosukwa ngalo endaweni abebakhe kuyo baye kwenye indawo.

Kwathi sesisondele lesosikhathi abesifazane basusa utshani okwakufulelwe ngabo benzela ukuthi bezokwazi ukuthatha izingodo zodwa, bezwa kamuva ukuthi abakagasela nabakashangase bayenqaba ukuhamba, ngempela inkosi yathi kulungile kungasahanjwa. lokhu kwenza ukuba abesifazane baqalele phansi bafulele lezozindlu abesebesuse kuzo utshani. Yilapho-ke abakwaNgcobo bathola khona izibongo ezithi "ufuz'afulele njengenyamazane" abanye bathi:"ufuz'afulele njengezulu."

Abase Mangangeniย 

AbaseMangangeni bavela kuDingile ozale uNotshezi, kwabanye bonkosikazi bakhe uNotshezi yena ozale uMgcagca, yena uzale uMande, yena ozale uNdela, yena ozale uNomazocwana, yena ozale uKaduphi. Lena ngingasho ukuthi yindlu yesihlanu yakwaNgcobo. Kodwa abantu baseMangangeni kabasazibizi ngokuthi bangabakwaNgcobo. Uma nje uthi kumuntu waseMangangeni ikakhulukazi osemncane 'Ngcobo' angaqwebula amehlo, ekhombisa ukwethuka.

Abase Malangeni

Laba bazalwa uZonca ufowabo kanyuswa endlini eyodwa. ezinye izingane zikamaguya kaZonca zahamba zayokwakha ehlanzeni, kwasekuthi ngoba leyondawo inelanga ishisa kakhulu kwasekuthiwa abasemalangeni. kwathi ngoba unqina kangono kaMaguya engathandanga ukubuswa nguThayi kaBhebhe kaMaguya. wayokhonza kuNdaba inkosi yakwaZulu nalapho wafike waqala isizwe sakhe sakwaHlabisa.

Kwathi ngoba abaseMalangeni bengenankosi base bethanda ukubuswa ngudube wamaqadi ongazange abamukele ngoba esaba ukuthi ushaka uzomthukuthelela, base beya kunzombane emabomvini. kwathi ngokuhlushwa kwabantu bakwangcobo, umka thondolozi wakhetha ukuzithukusela yena ngokwakhe ingane yakhe umagawozi akwaziwanga lapho babalekela khona. Ngokungatholakali kwendodana kathondolozi kwabekwa ubhacela kadubo kathayi kaBhebhe ukuba abe yinkosi.

UMagawozi waqhamuka esemdala ehlikizeke ubuso, kuthiwa wathi esemncane elele nomama wakhe emva kokubaleka kwabo, kwangena impisi ilambile yambamba ubuso, yathi noma isiyethuswa kwatholakala ukuthi isiwudlile umlomo. kwathi noma eseqhamukile uMagawozi awuzange uthikamezeke umbuso kabhacela nendodana yakhe.

Ama Qadi

UNgothoma kwakunguMfowabo kaNyuswa endlini yeQadi yena uzale uNjila, yena wazala uSilwane. AMaqadi enabe aze afika eNanda kanti kukhona futhi amanye aMaQadi aseNcwadi ngaseRichmond.

Azalana kanjaloke amaqadi khona futhi lapha emaQadini siphinde sithole abantu bakwaDabeka noDube kodwake laba odube akubona laba abangonzakele kodwa baziwa kakhulu ngoMtima bangabakwaNgcobo abaganiselani noNgcobo laba. USilwane kaNjila kaNgothoma ngcobo wazala uMahluka noDabeka. uMahlukana yena wazala uBabane.

UDabeka yena wazala uDube no Mqhawe owazala uMandlakayise noLangalibalele Mandlakayise yena wazala undodembi owazala umzonjani. UMqhawe kaDabeka wabalekela esilungwini ngesikhathi sempi kaBhambatha. UMqhawe wayebusa KwaMaphumulo, Emngeni, Othukela, ENdwedwe, eNanda naseMpendle. UDube kaDabeka wayakhe egqalabeni, wayebusa amaqadi asuka eziqabeleni aya ngasentunjambili. uDube noshaka babezwana kakhulu.

UManqondo Magwaza noNomazocwana kasomsuka ngcobo (indodana yakhe ukaduphi wayebusa exobho nase-alexandra) babengamthandi udube, kwathi ngesikhathi sekubusa udingane badala ubutha phakathi kukadingane noDube okwenza ukuthi udingane aqothule amaqadi kaDube ngoMbasa 1838. umkhulu kalangalibalele john dube wabulawa ngaso lesisikhathi. lokhu kwaba lula kudingane ngoba wayevele ebazonda bonke abantu ababezwana noshaka. kulapho umahlukana kasilwane abaleka namanye amaqadi bayothi gozololo phakathi kwemifula umngeni nomdloti.

UMahlukana wayehamba nomqhawe, umfowabo kadube, owayesemncane ngalesosikhathi, ngakho-ke wafika wambambela ubukhosi waze waba mdala uMqhawe. Ngokugqabuka kwegoda (ngesikhathi umpande eguqukela umfowabo udingane) amaqadi abuswa nguMqhawe enanda. izwe likanomazocwana kasomsuka laphiwa uMpeyana kaManqondo Magwaza emva kwempi kaQethuka noMpeyana.umqhawe kadabeka ngcobo wazala uMandlakayise owazala undodembi owazala umzonjani.

Umqhawe kadabeka wabalekela esilungwini ebalekiswa ngubaba wakhe omncane uMahlukana ngesikhathi iNgonyama uDingane ehlasela amaqadi kaDube. Kwathi ngesikhathi umqhawe eseyinkosi wabeka umahlukana ngasebotha's hill ukuba abuse khona, ngempela waba yinkosi waze wakhothamela khona lapho. kwathi ngemva kokukhothama kwakhe indodana kamahlukana ubabane yaba yikholwa yayisithumela kumandlakayise kamqhawe owayebusa ngalesosikhathi ukuthi useyabuyeka ubukhosi. ngakho-ke bonke abantu ababebuswa nguye base bebuswa ngumandlakayise.

Izihlobo zakwaNgcobo

Dube (Mtima), Dabeka, Ngongoma, Shangase kanye nabanye!!

Izibongo ezidabuka kwaNgcobo

Hlabisa, Ngidi (Hlomuka), Woyisane (Nzama/Zama), Vilakazi, Nzimande, Jili nezinye esingakabi naso isiqiniseko sazo.

Izithakazelo zakwaNgcobo

Mapholoba
Nyuswa
Fuze, Mavela,
Mafuz'afulele njengefu lemvula,
Mashiya amahle ngath azoshumayela,
Dambuza, Mthabathe,
Mabhala ngozipho abanye bebhala ngepensela,
Malal'efake umunwe endunu,
Avuke ekuseni awuncinde akhombe ilanga,
Mavulankungu kuvel'ilanga,
Sididane
Ngongoma
MaQadi amakhulu
Mbili

Video Content

Video Production

For any of your functions, ceremonies, special occasions and events coverage; nayo yonke eminye imicimbi yenu eniba nayo ngokwahluka-hlukana kwayo, kindly contact us uma nifuna sibe khona kanye nani as the Ngcobo Empire crew.

We shall bring our state of the art video cameras & recording equipment to capture everything that will be happening during that day, and then publish it here on our dynamic website - for the rest of the world to see; including nalabo bantu noma abangani nezihlobo ezizobe zingakwazanga ukufika em'cimbini wenu ngenxa yezizathu ezahlukeneyo.....

To hire our video production team, send an Email to events@ngcoboempire.co.za for a quotation!ย 

Comments(64)

 1. Reply
  Zamani Eugene Ngcobo says

  Ngibonge Ma Fuze ngokungi cobelela ngolwazi ebengingalwazi ..
  Sengiyazazi ukuthi ngiphuma kuphi futhi ngiwubani ..
  #Ngihlala e Hammarsdale phakathi kwe Camperdown ne Pinetown duze nase Malangeni . Okungijabulisa kakhulu ukwazi kanye nokuqondi ukuthi ngiphila emhlabeni wokhomkhulu.

 2. Reply
  Thandokwakhe Ngcobo says

  Ngiyabonga ukuzwa umlando wakwaNgcobo, simkhohlwa kanjani owazala uVumezitha, okuyena ukhokho wethu. UThondo

 3. Reply
  Noosing Raymond Ngcobo says

  Siyabonga boVumezitha Ngcobo. Ngifunde lukhulu namhlanje. Ngiyacella ukuthi Swazi kabanzi ngoBhelesi, Dlangwe Nombuya. Ikakhulukazi oNgcobo baseNyamvini. Kodwa ngijabule kakhulu. ILanga Lange 1957 lake layihlokoloza elokuthi safika kanjani eNyavini. Ongasiza ngingajabula kakhulu. Okokufundisa izingane zakwaNgcobo ngiyahambisana nakho.

 4. Reply
  Nhlaka Ngcobo says

  Asibonge mafuze amahle mabhala ngozipho ๐Ÿ‘๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜…๐Ÿ’ƒ๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ‘

 5. Reply
  Kgotso Tso Ngcobo says

  Mina mfana se’Gauteng sengizazi ka better nou

  Singiyabona futhi kungani ngithanda abafazi๐Ÿ™ˆ

  Ngiyabonga

 6. Reply
  Sphesihle Ngcobo says

  Ngiyajabula ukwazi umlando wakithi, ngibona kunesidingo sokuwubhala ulando wetho & lokhu kuyolekelela isizukulwane.

 7. Reply
  pholani ngcobo says

  sibonga kakhulu ngcobo omkhulu usuwukhathulile umsebenzi bengifisa sixhumane singamaNgcobo sakhe i-Empire ngyawuthanda lomoya.

 8. Reply
  Nduduzo Ngcobo says

  Ngcobo fuze fulelela mashiyamahle ngathi azoshumayela ( mavumevitha )

 9. Reply
  Msizi says

  Wamnandi umlando syabonga manje oNgcobo Bhelesi bona baqhamuka kanjan

 10. Reply
  Sithabile Nombika says

  Sibonga kaKhulu ngomulando sazi ukuthi indlu kaNombika iphumaphi. sengicela incazelo ukuthi yini ndaba iningi labakwaNombika bazibiza ngo Ngongoma. into engiphatha kabi iningi loNgongoba ungathi alazi ukuthi bangabakwaNombika

 11. Reply
  Mlungisi Ngcobo says

  Ngicela ukubuza ukuthi omuphi loNgcobo okuthiwa wabaleka uShaka esuka eMvoti waya eMakkhuzeni nabantu bakwaChiliza ukuze kube khona oNgcobo, Bhelesi, Dlangwe?

 12. Reply
  Sya ngidi says

  Siyabonga kakhulu ngomlando wesizwe sakithi.sacela kubuza ukuthi uNgidi uqhamuka kanjani kuNgcobo n bagcina ngokuphelela kuphi ngokomlando wabo.and amadodana ka Ngidi ngobani amagama wabo ngokuzalana kwabo.
  Ngyabonga.

 13. Reply
  Sthembiso Nyuswa says

  Siyabonga kwabasihlanganisele lomlando umuhle kangaka.
  Mapholoba.

 14. Reply
  KG says

  Manje kufika nini Ku mndawonye no Bikwayo? Muhle umlando ngicela uqhubeke Uma usengaqhubeka sibonge boMashiy’ amahle

 15. Reply
  Ayaphambili says

  Siyabonga kulo obhala lomlando,ngoba singomafuze siyakwazi ukuzaz kangcon.Sithole nomland wethu ukuth sisukaph

 16. Reply
  Siyabonga Ngcobo says

  Kibo boNgcobo!!
  Zoze zivumezitha

 17. Reply
  Bonginkosi Ngcobo says

  Guys esibongweni sakwaNgcobo ungena kuphi uNkawu?

 18. Reply
  Nduduzo Ngcobo says

  Koda kunezingane esingazi ukuth zaphelelaphi..if uvumezitha wayenezinsizwa eziningi yindaba kukhulunywe ngo ngcobo nomkheshana kuphela koda bona izingane zabo ziyabalwa zonke ngokuzalwana kwazo nesizukulwane sakhona…ngokwami zibalulekile kakhulu ukuth sizazi ngoba zuwumsuka wesizukulwane sakangcobo

 19. Reply
  Mmeli Ngcobo says

  Wow finally I got to know where I come from…. Ngcobo Empire thank you.

 20. Reply
  Bhekumuzi Ngcobo says

  Ngithi angibonge ngingaphezi ukwaz ngemvelaphi yakithi koMapholoba,,Ukuthi uVumezitha nguyena oyinzala bantu yesizwe sakwaNgcobo ovela esizweni sakwaTembe lena eMaphutha/Maputo eMozambique,,Siyabonga kuwe Khokho wethu Vumezitha ngokusizalela uNgcobo noMkheshane esiyinzalo yakho ngenxa yabo,,mawume njalo umlando wakithi koMapholoba oyigugu elingaka

 21. Reply
  velile ngcobo says

  siyabonga mapholoba

 22. Reply
  Senamil'IsizweSamanyuswa Ngcobo says

  Syabonga Ngomlando Wase Khayaโค

 23. Reply
  AYANDA says

  NGIYABONGA KAKHULU NGALO MLANDO.MINA NGISE NANDA EMATIKWE BANTWANA BAKITHI.

 24. Reply
  siphomashiyamahle ngcobo says

  Ngibonga angiphele lomlando ubalulekile kakhulu,kuyanjabulisa ukwazi ukuthi sabasebukhosini ngukwegazi

 25. Reply
  Hamilton Ngidi says

  Siyazibongela

 26. Reply
  Buyi Ngcobo says

  Siyabonga kakhulu ngokusazisa ngemvelaphi yethu thina boMapholoba.

 27. Reply
  Dlala says

  Sizwa kuthiwa isibongo sisuselwa egameni lomnumzane Bese abeza ngemuva bezithakazela ngawo amagama okhokho babo.pho uDube wakwaNgcobo azithakazela ngaye uJL Unaphutha lini ngoba lo omunye uDube asazi uyNtaba ,uMfula noma isigameko esethize uma yena engasuselwa emagameni abanumzane njengazozonk izibongo .ake bachaze abakwaDube

 28. Reply
  Sandile Mawesheweshe says

  Kuyadingeka lomlando ubesemqulwini ukuze nesizukulwane siwuthole

 29. Reply
  Samkelisiwe Ngcobo says

  Syabonga ngomlando wakwa Ngcobo

 30. Reply
  Bonginkosi Bheki NGCOBO says

  Sisabonga namanje ngomlando wongcobo thina sikwaHlabisa ngokuzalwa asibazi kahleubukhosi bakithi

 31. Reply
  Abongile says

  Ngcube not Ncube ngu Mapholoba lowo, yiza ngapha ngase Mt Frere kwa Bhaca amanye AmaNgcobo uzakuwafumana apho kwilali yase Gobosi, aza evela ngase Zimbabwe ayebaleke ngexesha uShaka ebulala uNkosi qha ke apha e Eastern Cape ifani/surname azifani nezithakazelo zethu uza kufumana Oo Dangalazana,Mkhovana,Ngcube but bonke abo ngo Ngcobo. Siyabulela MaNgcobo amahle Pholoba Mashiya amahle ngalomlandu umnandi kangaka

 32. Reply
  Melusi Ngcobo says

  Omunye uNgcobo usenyavini ngasehlokozi bazibiza (ubhelezi). Besekuba khona abanye ongcobo abazibiza (uNyongwana) besekuba khona abakwaMbili

 33. Reply
  Seth Johannes Ngcobo says

  Thank u so much ukusazisa ngemvelaphi yethu singamaFuze kuyangithokozisa kakhulu.

 34. Reply
  Nokwanda Ngcobo says

  Fuze!!!!!! Siyabonga!

 35. Reply
  Mazwendoda says

  Asibonge bafo anisize la zingane zakwethu lithini ihubo lakithi kaNgcobo

 36. Reply
  George says

  Kumele kwakhiwe isikhwama sethu sifundise abaswele sibe nama company ethu

 37. Reply
  Sphamandla says

  Ngokuba owakwa Ngcobo nje kukodwa lokho kusho isibusiso. Siyabonga MaNgcobo amakhulu.

 38. Reply
  Nontuthuko Ngcobo says

  Sizalwa ebukhosini??

 39. Reply
  Aaron Mbili says

  ngicela ongase angichazele ngoMbili noNgcobo

 40. Reply
  Phumeza ngcobo says

  Singayijabulela kakhulu I group yamapholoba amahle kufacebook

  • Reply
   Philani says

   Seconded Sisi

 41. Reply
  Nkanyiso Ngcobo says

  Sibonge ngenqopha mlando yomlando wethu oNgcobo
  Ubuchopho bodwa nje kwamnandi ukuzwa imvelaphi yethu
  Amen sisakholwake njalo

 42. Reply
  Thabo says

  Mina nginguFuzane waseZimbabwe ngicabanga ukuthi imvelaphi yami ifana lendlu yakwaNgcobo ngesikhathi yendaba yokubulawa kweNkosi yethu nguShaka ngicabanga abanye bahlangana lebutho likaMzilikazi…sawela eZimbabwe ngicela usizo kwabakwaFuzane

  • Reply
   Abongile says

   Mfowethu ungowasekhaya wena ungu Mapholoba uTatomkhulu weza e eastern cape waye balisa ngoba otatomkhulu babo babe balekele e Zimbabwe but mna ngoku ifani yam ngu Dangalazana but ndingu Ngcobo

 43. Reply
  Andiswa Ngcobo says

  Kwakuhle ukwazi konke lokho. Ngaze ngaziqhenya ukuba wakwaNgcobo.

 44. Reply
  Sphiwe Fuze says

  maFuze afulele…????โœŠ?

 45. Reply
  mthembeni ngcobo says

  sihlobo yini no hadebe

 46. Reply
  MUSA says

  Ayi minangcela ukwazi ukuthi pho buyovuka nini ubukhosi bukaMkhwantshi.na

 47. Reply
  Mbuso says

  Kengibuze njalo ukuba kungabe kune link phakathi kukaNgcobo no Ncube.

 48. Reply
  Siyabonga Sbusiso saMaFuze says

  Siyabonga siyanconcoza maFuze amahle Ngicela owaziyo angichazele ukuthi kwakwenzekani ngomunwe olala endunu

 49. Reply
  Pamella Nobuhle Ngcobo says

  OFuze madoda โ˜บโ˜บ

 50. Reply
  Xolani Joy Ngcobo says

  Ayikho into eyisibusiso njengokuba owakaNgcobo

 51. Reply
  Fuzekafuzengcobo says

  Ngaze ngajabula ngomlando wethu ,ngohlala ngiwufunda njalo kuze ngiwazi kahle – kofanele ngelinyi langa kube nosuku lwethu sonke ,kuhlanganwe .
  Ngiyabonga Mafuze !!!

  • Reply
   Mthokozisi Vum Vum says

   ngyalithanda lelo nami Nyuswa

 52. Reply
  Lethu says

  ngibonga ngiya nconcoza…!!

 53. Reply
  Bongie Ngcobo says

  Isandla sedlulikhanda Ngcobomkhulu syabonga ngokusazisa ngemvelaphi yethu

 54. Reply
  Nhlaka says

  Siyabonga Qadi elihle ngokusivezela umlando omuhle kanje ngathi Manyuswa

 55. Reply
  Zakhelinqanawe ngcobo says

  Akwekubenokuhlangana negroup ekhona:isizwe samafuze.

  • Reply
   OkaMashiyamahle Tdk says

   Where is that group?

   • Nduduzo says

    Sis wami kune group yaku Facebook ebizwa nge Ngcobo Clan. Sike sibe nama get together amane minyaka yonke. Cela sixhumane efonini, yokuvala unyaka nje izobe ise Mnambithi.

  • Reply
   Sfiso ngcobo says

   Yithi abantu

   • Phindile says

    Akujiki yithi abantu oFuze

  • Reply
   Sibusiso Ngcobo says

   Muhl’impela umlando wakithi koMapholoba…nginesfiso nje sokuthi kuqhubeke njalo ukulandisa igazi lethu ngemvelaphi yethu, ukukhuluma nje iqiniso ngiphalaze inyongo bengingazazi izimpande zakithi, Ngibonga kakhulu kubantu bakithi abanothando lokuveza indabuko nobunjalo bezibongo zethu nami ngithi awuqhubeke umsebenzi omuhle,ukwanda kwaliwa ngumthakathi!

   • Slindokuhle Fuzeh says

    isandl sedlul ikhand๐Ÿ™‹๐Ÿ™‹๐Ÿ™‹๐Ÿ™‹ Ngcobo kavumizitha

Post a comment