Isithembu siyingxenye yesikompilo lethu thina ma-Afrika

Ngiyazi ukuthi ngiyinyathela emsileni uma ngikhuluma ngokuthatha isithembu ngoba lesi ishloko esibucayi kakhulu, kodwa njengensizwa eyazalelwa yaphinda yakhulela kusona isthembu, lesi sihloko ngisithanda kakhulu. Ngikholelwa ukuthi isithembu siyingxenye yesiko lethu thina ma-Africa okumele siyithathe siyiqhakambise nasempilweni yesimanje ngoba asikho esinye isizwe esilenza kangcono leli siko ngaphandle kwethu thina ndlemnyama. Cishe...

Continue reading