4

Ngabe ubufemanisi bungaba yimpumelelo ngaphansi kwamasiko nemikhuba yakwantu?

Kuqubuka ukushayisana kwemibono mayelana nobufemanisi banamuhla obubonakala buwahlaba buwahlikiza amasiko nemikhuba yakwaNtu. Lobu bufemanisi besimanje buqhamuka kakhulu entsheni. Ngithi ubufemanisi besimanje ngoba bubheka kakhulu izinto ezenzeka manje, abuwubheki umgogodla wobufemanisi ngokomlando, ikakhulukazi wakwaZulu. Phela ubufemanisi lobu akusiyona into yanamhlanje.

Amafemanisi esimanje agxeka i-Patriarchy cishe kukho konke akubona kungalungile futhi kucindezela ngokwesiko. Silwane sini yona i-Patriarchy? Mhlampe kuzomele kesiyiqonde kangcono, sichazelwe yona kahle ngolwimi lwethu nangendlela esizoyiqonda kangcono. Mhlampe kuzomele siyinike igama lesiNtu ukuze izozwakala kahle.

Ngokwencazelo ejwayelekile i-Patriarchy inhlalo yomphakathi noma yesizwe la khona abesilisa kuyibo abanamandla cishe kuzo zonke izigaba zempilo. Amandla okukhetha, okuhola ngokwezenkolo, ezepolitiki, ezamabhizinisi, ezemindeni, njalo njalo.

Ake sipequlule emakhasini omlando wakwaZulu, ngenhloso yokukuqonda kahle lokhu. Uma ungena ujula emlandweni uzothola ukuthi isizwe sakwaZulu sabunjwa abantu besifazane, amaqhawekazi angazange alwe izimpi ngomkhonto, kodwa iwona ayengemumva kwamadoda nezinsizwa ezazilwa izimpi.

Indlovukazi uNandi iyona eyakhusela inkosi uShaka beyibiza ngempaka, bethi angeke ilibuse. Isizukulwane samakhosi amathathu akwaZulu saselulekwa inkosazane uMkabayi kaJama, kusukela kuyise uJama, kuya kumnewabo uSenzangakhona kuze kuyofika kulo iLembe. Kwakungenzeki kuphakwe impi kungayiwanga ukuyokhuleka elawini likaMkabayi. Mina nje ngingasho ngingananazi ukuthi ngabe asikho isizwe sakwaZulu ukube kwakungebuhlakani bayo inkosazane uMkabayi. Namhla kubuthwa amabutho ayelwa impi yaseSandlwane ngo-1879, imizi eminingi yasala iholwa amakhosikazi ngoba baningi abanumzane nezinsizwa ezasala kuleyompi.

Ake ngenze nje isibonelo esisobala; uma kushiswa impepho ishiselwa endlini yakwagogo, kungani ingashiselwa endlini yakwamkhulu? Lokhu kusitshela ukuthi ngisho sebesezweni lomoya, abesifazane ibona abanamandla amakhulu. Ngalezi zibonelo angizami ukuphikisana nencazelo ye-Patriarchy, kodwa ngeseka umbono wami othi abesifazane ibona abanamandla okuhola, okukhetha, nawokunquma ezintweni eziningi. Thina madoda amandla ethu asezikhwepheni nje kuphela, mhlawumbe-ke nasekucabangeni okwephusile.

Sengiphetha, ngingathokoza uma amafemanisi engawufunda umlando ngaphambi kokuba enze umsindo ongenamhlahlandlela ezinkundleni zokuxhumana nakwezinye izindawo. Kwayona imikhuba namasiko izinto ezaqhamuka nabantu besifazane iningi lazo. La ngibala izinto ezifana nokuhlolwa kwezintombi, imihlonyane, ukukhuliswa, imemulo, njalo njalo! Amadoda ayengenaso isikhathi sokucabanga zonke lezi zinto ngoba ayehlezi esempini.

Ubufemanisi bungaba khona futhi bube impumelelo ngaphansi kwamasiko nemikhuba yakwaNtu. Kuzomele sicathulisane sifundisane ukuze siqonde kangcono ukuthi liyini isiko, uyini umkhuba, kanye nokuthi iyini i-Patriarchy. Ingabe iyisitha sobufemanisi ngempela? Singenzenjani ukuyinqoba sisebenzisa wona amasiko nobufemanisi?

— by Maqhawe Ngubane

Comments(4)

 1. Reply
  Prince says

  Ngaze ngafunda okuningi kulesisiqephu, ikakhulukazi umlando wabesifazane bakithi. Niqhubeke ngokufundisa ngamasiko akithi njalo.
  Ngiyabonga

  • Reply
   Maqhawe Ngubane says

   S’yathokoza.?

 2. Reply
  Siphiwe Shelembe says

  Its very insertful article kodwa ngokwami unkulunkulu wakudala ukuthi abantu besilisa yibona izinhloko kodwa angiphikisani nobufamanisi ngikholelwa kakhulu kundalo kaMvelinqange abantu besifazane yibona inzala bantu futhi kodwa ubufamanisi kumele sikubhekisise singagcini siphikisana nesintu.

  • Reply
   Maqhawe Ngubane says

   Yize ngingesiyena usolwazi kwezenkolo kodwa uma ubheka encwadini yokuqala kaGenesisi uzothola ukuthi owesifazane uyena owashintsha izinto ensimini yase-Eden. Lesi isibonelo eseseka umbono wami othi abesifazane yibona abanamndla, ikakhululazi masingabaqhathanisi nabesilisa. Sibheka amandla abo nje azimele.

Post a comment