Asilungiseni udaba lwenhlawulo kuqala

Sekukaningi ngizwa, futhi ngibona loludaba ludingidwa ezindaweni ezahluka hlukene, ngisho nasezinkundleni zokuxhumana imbala. Uzokhumbula ngonyaka ka 2016 kwabakhona isigameko lapho khona umculi wakuleli we Hip Hop u-AKA evutha engabaselwe ku Twitter ngodaba lokuhlawula ingane yakhe uKairo Forbes. Loludaba lwenhlawulo luthanda ukudida abaningi ngenxa yokuthi lusingathwa ngezindlela ezingafani ezindaweni nasemindenini eyahlukene,...

Continue reading

Mandela, his legacy and the black millennial

The 18th of July marks what many South Africans consider a day to celebrate former state president, Dr Nelson Rolihlahla Mandela and his long-lasting legacy. Mandela Day, as it is known, is a day where South Africans are meant to (according to the Mandela Day website) “celebrate Madiba’s legacy in...

Continue reading

Black writer, yellow content!

Very few black writers and public speakers will be esteemed by the non-black society in the corporate space. This is simply because most colonial master generations do not (’till this day) have respect for their colonies. Anyway, why would they listen to you if all you can tell them is...

Continue reading

Isithembu siyingxenye yesikompilo lethu thina ma-Afrika

Ngiyazi ukuthi ngiyinyathela emsileni uma ngikhuluma ngokuthatha isithembu ngoba lesi ishloko esibucayi kakhulu, kodwa njengensizwa eyazalelwa yaphinda yakhulela kusona isthembu, lesi sihloko ngisithanda kakhulu. Ngikholelwa ukuthi isithembu siyingxenye yesiko lethu thina ma-Africa okumele siyithathe siyiqhakambise nasempilweni yesimanje ngoba asikho esinye isizwe esilenza kangcono leli siko ngaphandle kwethu thina ndlemnyama. Cishe...

Continue reading