8

Asilungiseni udaba lwenhlawulo kuqala

Sekukaningi ngizwa, futhi ngibona loludaba ludingidwa ezindaweni ezahluka hlukene, ngisho nasezinkundleni zokuxhumana imbala. Uzokhumbula ngonyaka ka 2016 kwabakhona isigameko lapho khona umculi wakuleli we Hip Hop u-AKA evutha engabaselwe ku Twitter ngodaba lokuhlawula ingane yakhe uKairo Forbes.

Loludaba lwenhlawulo luthanda ukudida abaningi ngenxa yokuthi lusingathwa ngezindlela ezingafani ezindaweni nasemindenini eyahlukene, kodwa isisekelo salo sisodwa.

Yini le esuke ihlawulwa?
Kungani kumele ihlawulwe?
Kuhlawulwa ngani?

Ezikhathini zakudala wawungandile lomkhuba wokukhulelwa kwezintombi zingakafinyeleli esigabeni sobufazi, into eyayithathwa njengehlazo. Intombi yayilinda ukuba iziqede zonke izigaba zobuntombi bayo, kanti nensizwa yayilinda ize iphume ebufaneni ngaphambi kokuba ikhulelise. Kwakuthi uma kwenzekile intombi yakhulelwa kuthathwe njengehlazo elibi kabi lokho, bese kuthweswa icala lowo oyikhulelisile ukuba ayihlawule. Yebo! Kuhlawulwa intombi ekhulelwe, hhayi ingane.

Kuyaxaka ke esikhathini samanje umuzwe owesilisa ethi “Ingane isizobiza isibongo sami ngoba sengiyihlawulile”. Cha akunjalo! Ingane ezalelwe ekhaya iba umlanjwane – ithatha isibongo sasekhaya konina. Yingakho kudala lowo okhulelise intombi ayencishwa ngisho ithuba lokuyibona ingane (ngisho noma esemhlawulile unina) ngoba phela kwakuyicala elalingaxoleleki kalula. Yingakho namanje umuntu ehlawuliswa ngezinkomo uma enze leli cala.

Yize kuhluka ngezindawo nezindawo, kodwa kuvamile ukuthi kuhlawulwe ngezinkomo ezimbili nembuzi uma kukhuleliswe intombi. Inkomo yengquthu kanina wentombi; inkomo yesidikli yokugeza izintombi ebezikade zihamba nayo ebuntombini lentombi; kanye nembuzi yokugeza umuzi womnumzane osuke uwuncgolisile. Ingane ayingeni ndawo ekuhlawulweni kukanina.

Ezikhathini zamanje izingane sezithandana zincane, zizalisane, bese ziyahlukana; nabantu asebekhulile bayakwenza lokhu. Kwenziwa njani ke ngengane ezelwe maqede kwahlukana abazali bayo? Ingabe iyayekwa ikhulele ekhaya konina? Kuze kufike kusiphi isigaba?

Abe-Statistics SA baveze ukuthi cishe u 56% wezingane zikhula ngaphandle koyise eNingizimu Afrika. Ingxenye ethize yalezi zingane isuke inabo obaba bephila, kodwa basuke bengekho ezimpilweni zazo ngenxa yalomthetho wokuhlawula. Uthi umuntu uma esekhulile (usubuye kahle umqondo) umuzwe esethi “Sengiyayifuna ingane yami, ngizomane ngiyilobole”.

Umbuzo wami uthi uzoyilobola ngezingaki? Uzoyilobola maqede ikugane? Impela angiyizwa kahle le yokuthi kulotsholwa izingane zilotsholwa oyise. Kanti kuyini ukulobola, bakwethu? Mina ngazi ukuthi kulotsholwa intombi ngenhloso yokuthi igane, kanti futhi inkomo yokulobola ngayinye inencazelo yayo. Uma uyolobola ingane yakho ufike umemeze uthini kwamnumzane womuzi?

Ngokwesiko eliqondile, ingane ekhulele ekhaya konina (umlanjwane) isithatha mhla iganwa noma igana isobongo sikayise. Yebo izikhathi sezashitsha. Mhlawumbe uyise wengane engasiza ekukhuleni kwayo ingane ngisho ngabe ikhulela khona ekhaya konina, bese uma sekufike isigaba sokushada/sokushadelwa kwayo ayifaka esibongweni sakhe ngokosiko lwakhona.

Maqhawe Ngubane

 

Comments(8)

 1. Reply
  Lungile says

  Uma ingane izelwe kmuntu vele ongaseyonintomb aphinde uyise wengane ayphike mesethola ukuth neyakhe usefuna ukuyhlawlelake kumiswa kanjnke

 2. Reply
  Bhekinkosi says

  Intombazane esikhuleliswe amasoka ahlukene, elesibili nelesithathu kumele bahlawule?

 3. Reply
  Sintu Mchunu says

  Uqinisile umbhali ongenhla kunjalo nje yekani ukwenza amacala bafowethu asakhe isizwe imibuzo engaphenduleki izophela uma kwenziwa okufanele.

 4. Reply
  Mbali says

  Ngiyabingelela bengisacela ukubuza ukuth uma nize nathola ingane ezimbili endala kwahlawulwa kuyo ngabe nale ncane kuphinde kuhlawulwe. Uma ihlawulwa kuke kube inhlwawulo engakanani ke kuyo. Ngiyabonga

 5. Reply
  Aaron says

  Intombazane esele ibelekile isisu siyakwazi ukuziswa

 6. Reply
  JM says

  Ngibuze ukuthi uma uzalise ntombazane izingane wazihlawula zonke uma usuyilobola ziyavuka yini lezinkomo zenhlawulo zingene kwilobolo noma cha akuvuki ngisho eyodwa

 7. Reply
  Nathi Ntshangase says

  Umbhali akaphumi nagama ekutheni kwenziwanjani ke uma ingane isizelwe behlukana abazali. Leli lokulinda umshado alizwakali sdalo ngoba yinto engeqinisekiswe ukuthi iyokwenzeka, ngaphezu kwalokho, ingane yentombazane iyobe isayaphi kwayise ekubeni isiyogana kwesinye isibongo vele? Kwanayo eyomfana, iyokhula yazi amasiko nemikhuba yasekhaya konina okwakubo ingakwazi bese mhla iganwa kuthiwe ayakhe umuzi wakubo, kanjani?

  Kwelokulobola ingane, mhlampe kusweleke igama lokubiza. Mina ngiyasibona isidingo sokuthi umuntu akhishwe ngokufanele edlozini lasekhaya konina, angeniswe kwelakubo. Uma abasekhaya konina kukhona abakubizayo ngalokho, amgiliboni iphutha lapho. Yikho ke ukuthi igama lokubiza lokhu asinalo kahle, ngaphandle kokuthi ukulobola.

  • Reply
   Zipho Ngcobo says

   Mgazi uyibeka kahle lento, ngiyakuzwa mina. Ukube bengizothola inombolo yakho yocingo.

Post a comment