1

Uqhamukaphi umlando wenzilo, futhi kungani igqokwa abesifazane kuphela?

Comment(1)

  1. Reply
    Zanele Miya says

    Kuyiqiniso lokhu. Akumele sithathe yonke imikhuba eyafika nabelungu bese sikudlulisa njengosiko lakwaNtu. Kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili, ngakho ke, kumele sibuyele emuva sihlaziye usiko lethu njengesizwe esimnyama.

Post a comment